Tiếp nhận cán bộ biệt phái

4:27 PM, 14/02/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Trần Huy Hoàng, Chuyên viên Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, về công tác tại Vụ Công nghiệp, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 15/02/2020