Tiếp nhận biệt phái

5:08 PM, 21/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái bà Nguyễn Thủy Thu, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, về công tác tại Vụ Pháp luật, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 18/9/2020.