Thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

5:05 PM, 07/07/2009

(Chinhphu.vn) – Các văn bản, giấy tờ hành chính cần thiết trong xử lý công việc phải gửi đúng địa chỉ cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và thực hiện công việc; không gửi vượt cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác để biết hoặc để tham khảo, để thay báo cáo công việc đã làm.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước

Đây là một trong những quy định đã được nêu rõ tại Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Quy định trên nhằm giảm một cách căn bản văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đưa việc phát hành và sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính đi vào trật tự, nền nếp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước.

Để khắc phục tình trạng hiện nhiều Bộ, ngành, địa phương thực hiện chưa đúng các quy định trên, vẫn còn tình trạng một văn bản gửi nhiều địa chỉ đã gây lãng phí và tạo ra sự trùng chéo, khó khăn trong quá trình xử lý công việc, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 thực hiện đúng các quy định về việc gửi văn bản, tờ trình, đề án lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ 15/7/2009, khi tiếp nhận văn bản gửi lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chỉ chuyển 1 bản duy nhất đến đơn vị chức năng để xử lý, các bản gửi quá số lượng quy định sẽ được xử lý theo đúng quy định đối với văn bản trùng thừa.

Văn Hiến