Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức VPCP

10:00 AM, 02/10/2010

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP, thuộc biên chế trả lương của cơ quan VPCP.

Về nguyên tắc, thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc được căn cứ vào thành tích cao nhất mà công chức, viên chức đạt được trong thời gian giữ bậc lương; không thực hiện 2 lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ 1 bậc lương.

Quy chế nêu rõ số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc không vượt quá 5% biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và không xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trước thời hạn.

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ 3 điều kiện: 1-Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1-12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định; 2-Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng luôn hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 3-Đạt được một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng như Huân chương các loại, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước, Danh hiệu vinh dự Nhà nước. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng lương Văn phòng Chính phủ.

Theo quy chế, được xem xét, nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng lương trước hạn đối với cán bộ có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, đã có thông báo nghỉ hưu, trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1-12 tháng đề được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng vừa thiếu này.

Trường hợp cán bộ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện 1 chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.

Đức Trung
(Nguồn: Quyết định số 1400/QĐ-VPCP)