Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896

9:18 AM, 02/11/2013

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg (Ban Chỉ đạo 896), vừa ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1 Quyết định 896/QĐ-TTg. Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án.

Đồng thời, cho ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án để các bộ, ngành hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. Riêng đối với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin...

Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; Điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính...

Văn phòng Ban Chỉ đạo có một bộ phận hoạt động chuyên trách theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Định kỳ hằng quý, Ban Chỉ đạo tổ chức họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong từng thời gian, kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo và điều phối các hoạt động trong chương trình, kế hoạch. Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp bất thường để giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất.

Ban Chỉ đạo 896

Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Các Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (Phó Trưởng Ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh. 

Thanh Nhiên