Quy chế hoạt động Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm

10:19 AM, 03/04/2012

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) vừa ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban này.

Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Tổ Chuyên gia) có trách nhiệm tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Tổ chuyên gia thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

Một là, góp ý xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Hai là, tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, trên cơ sở đó tham vấn để hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và huy động nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ba là, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia các vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nhiệm vụ thứ tưthứ năm là, tham gia, đóng góp ý kiến tại hội nghị, hội thảo chuyên đề có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

Theo Quy chế, Tổ Chuyên gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân và theo sự phân công của Tổ trưởng.

Định kỳ 3 tháng, Tổ Chuyên gia họp toàn thể một lần. Các cuộc họp khác được tổ chức theo chuyên đề với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Sau mỗi cuộc họp, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia có báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Căn cứ yêu cầu của cuộc họp, Tổ Chuyên gia có thể mời đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự. Văn bản phục vụ các buổi họp của Tổ Chuyên gia được gửi đến các Thành viên ít nhất 5 ngày trước khi họp.

Theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ngày 9/1/2012, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm làm Tổ trưởng Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

10 thành viên khác của Tổ Chuyên gia là các nhà quản lý, các nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hải Phòng, Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội, Hội Xã hội học Việt Nam, Trường Đại học Hòa Bình.

Thanh Hoài