Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

10:40 AM, 09/01/2008

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCĐ). Ban này sẽ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban.

BCĐ có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

BCĐ còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. BCĐ chịu trách nhiệm theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, BCĐ được mời tham dự các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan đến nhiệm vụ của BCĐ. BCĐ có quyền yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ.

Văn phòng chính phủ là cơ quan thường trực của BCĐ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BCĐ theo quy định.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg)