Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ

2:37 PM, 01/08/2019

(Chinhphu.vn) – Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến quan trọng, tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, trong tháng 7/2019, Tổ công tác đã có 2 buổi kiểm tra, làm việc với 12 bộ, cơ quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và kiểm tra việc xây dựng Chính quyền điện tử tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

.

Qua đây, Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019, nhất là những nhiệm vụ triển khai chậm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu và những nhiệm vụ sắp đến hạn, tránh để nợ đọng.

.

Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tăng cường tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật), bảo đảm đúng thể thức theo quy định; khẩn trương ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử.

.

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng yêu cầu theo quy định, gửi VPCP trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

.

Lựa chọn các địa phương điển hình, sáng tạo trong xây dựng Chính phủ điện tử để chia sẻ, nhân rộng cho các địa phương khác; thực hiện các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng; phát huy vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử…

.

Cũng theo báo cáo, về việc thực hiện nhiệm vụ giao, trong 7 tháng, có tổng số 8.243 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 3.404 nhiệm vụ đã hoàn thành, 4.839 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

.

Riêng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 tháng, các bộ, cơ quan đã trình 208/238 đề án; còn 30 đề án chưa trình theo đúng tiến độ đề ra, chiếm 12,6%.

.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là đối với các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền các đề án còn nợ đọng…

.

Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, đến ngày 30/7/2019, còn nợ đọng 15 văn bản. Ngoài số văn bản nợ đọng trên, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 61 văn bản quy định chi tiết.

.

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPPL; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành và ban hành có thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết các Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt và có kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật có hiệu lực trong năm 2020 và 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo phân công tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ…

.

 Hoàng Anh