Kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành Dân số, kế hoạch hóa gia đình

3:17 PM, 17/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu một số Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương.

Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp -Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLTBYT-BNV ngày 5/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước để bổ sung định mức biên chế cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đồng thời triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp; tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã đã tham gia nhiều năm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nay không được tiếp tục sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã về trạm y tế cấp xã đồng thời bảo đảm kịp thời và đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 và hỗ trợ kinh phí địa phương cho sự nghiệp dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Tại Công điện số 695/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định: thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; chuyển cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã về Trạm y tế và áp dụng các chính sách hiện hành như với các viên chức khác của Trạm Y tế....

Phùng Huyền

(Nguồn: Công văn 6084/VPCP-TCCV )