Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VPCP

5:07 PM, 23/08/2013

(Chinhphu.vn) - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Chính phủ sẽ là tổ chức hoạt động kiêm nhiệm tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Chính phủ.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VPCP sẽ tham mưu trong việc đưa vấn đề giới vào các lĩnh vực xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình và đề án của VPCP; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về pháp luật, chính sách đối với phụ nữ, về bình đẳng giới, Công ước của Liên hiệp quốc về xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Đồng thời, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VPCP có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ; Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ VPCP.

Mặt khác, hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, hướng dẫn hoạt động có hiệu quả đối với các Tổ nữ công của đơn vị thuộc VPCP; tổ chức khảo sát, đánh giá tác động giới và tình hình giới để tham mưu, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho phụ nữ trong các hoạt động của VPCP.

Vi Anh